ضوابط و چارچوب موافقت نامه های سطح خدمات (SLA)

جدول

میزان تلفات بسته ها (Packet Loss Ratio) PLR:

به میانگین گم شدن و یا از دست رفتن بسته های IP در طول شبکه خدمت دهنده اطلاق میشود و به روش ارسال بسته های ICMP به اندازه ۱۰۰ بایت و به تعداد ۱۰۰۰ عدد از پورت دسترسی خدمت گیرنده تا نقطه نهایی داخل شبکه خدمت دهنده و بر اساس میانگین نمونه برداری های متوالی Ping Test در طول یک ساعت و یا بر اساس سایر روش های استانداردی که سازمان اعلام خواهد کرد، محاسبه می‌شود.

تاخیر (Latency):

متوسط زمانی که طول میکشد تا یک بسته IP  در شبکه خدمت دهنده از پورت دسترسی خدمت گیرنده تا نقطه نهایی شبکه خدمت دهنده برسد.این پارامتر بر اساس میانگین نمونه برداری در دوره زمانی و یا بر اساس سایر روش های استانداردی که سازمان اعلام خواهد کرد محاسبه می‌شود.

پهنای باند تضمین شده CIR (Committed information Rate):

به حداقل پهنای باند اختصاص یافته به خدمت گیرنده در دوره زمانی اطلاق می شود که همان ضریب اشتراک یک به هشت است.

میانگین زمان بازیابی یا تعمیر MTTR ( Mean Time To Restore or Repair):

به میانگین زمان رفع خرابی و برقراری مجدد خدمت بر اساس توافق بین خدمت دهنده و خدمت گیرنده اطلاق می شود.

لازم به توضیح است که بر اساس قوانین مصوب سازمان تنظیم مقررات موارد زیر شامل نقض SLA (جبران خسارت) نخواهد بود:

  • قطعی ناشی از قوه قاهره (فورس ماژور) مانند حوادث طبیعی. در این حالت زمان کاهش سطح کیفیت خدمات مشمول پرداخت تعرفه توافق شده نیست.
  • قطعی‌هایی که به واسطه خرابی تجهیزات خدمت‌‌گیرنده باشد.
  • تضمین ارائه سرویس با پایداری ۹۹.۵% تا ۹۹.۹%
  • قطعی‌هایی که در زمان Down Time باشد.
  • قطعی‌هایی که بنا به درخواست خدمت‌گیرنده باشد (مانند جابجایی، آزمایش شبکه داخلی و …).
  • قطعی‌هایی که ناشی از تخطی خدمت گیرنده از قوانین و مقررات و یا مفاد SLA باشد.
  •  قطعی‌های ناشی از عدم پرداخت صورت حساب
  • قطعی‌های ناشی از صدور احکام توسط مراجع قضایی و یا امنیتی کشور و یا سایر مراجع ذی‌صلاح که در این حالت زمان قطعی مشمول پرداخت تعرفه توافق شده نمی‌شود.